Mennesker og samfunn

I Kremmerhuset ønsker vi å tilby produkter som er produsert på en ordentlig måte. For oss betyr dette at vi har en verdikjede som ivaretar menneske- og arbeidstakerrettigheter og miljø, og hvor korrupsjon ikke finner sted. En viktig del av hvordan vi jobber for å sikre ansvarlighet er vårt rammeverk for gjennomføring av aktsomhetsvurderinger.

Som heleid datterselskap av Dalema følger Kremmerhuset Dalema Gruppen sin overordnede veileder for aktsomhetsvurderinger ved innkjøp og produksjon av egne merkevarer. Dette rammeverket er basert på FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Vår tilnærming

Det er et krav i dag at alle større selskaper skal vurdere, forebygge og håndtere brudd på menneske- og arbeidsrettigheter som følge av egen virksomhet, hos leverandører og andre forretningsforbindelser.  Prosessen med å identifisere denne negative påvirkningen og gjøre prioriteringer basert på alvorlighetsgrad og påvirkningsmulighet kalles for aktsomhetsvurderinger.

Vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger er forankret hos ledelsen og hos innkjøp, med en tydelig ansvarsfordeling. Vi har utarbeidet tydelige spilleregler for hvordan vi i Kremmerhuset skal jobbe for en ansvarlig forretningspraksis. Våre etiske retningslinjer for leverandører setter klare føringer for hvordan leverandører skal oppføre seg. Vi har også etablert rutiner for vurdering og godkjennelse av leverandører. Dette hjelper oss med å styre risikoen og er med på å sikre at alle beslutningstakere har samme tilnærming.  

Vi har implementert en leverandørstyringsplattform, som skal gi oss fullstendig og risikoklassifisert oversikt over vår leverandørkjede. Dette skal gjøre det enklere for oss å rette innsats der hvor risiko er størst og iverksette tiltak som reflekterer de utfordringene vi faktisk står overfor i hvert enkelt tilfelle. Data henter vi blant annet fra leverandørenes egenbesvarelse av våre spørreskjemaer, rapporter fra revisjoner utført av vårt søsterselskap Opal og innsikt fra tredjepartsrevisjoner (f.eks. amfori BSCI, SEDEX). Vår leverandørstyringsplattform er også tilgjengelig for våre leverandører slik at leverandørene selv kan få innsikt og jobbe med forbedringer i sin drift.

For mer informasjon om våre aktsomhetsvurderinger se konsernets redegjørelse her.

Personvern    |    ©Kremmerhuset    |    Levert av: Frontkom