Retningslinjer for ansvarlig innkjøp og produksjon

Vi i Kremmerhuset erkjenner at det ligger et stort potensial i å bidra til en positiv utvikling i leverandørkjeden vår. Med bakgrunn i dette har vi satt følgende krav til oss selv:

Ansvarlige innkjøp             
Kremmerhuset skal tilstrebe langvarige leverandørforhold med leverandører som viser særlig vilje og evne til å jobbe med positiv utvikling i leverandørkjeden. I dette ligger det å bidra med, ved behov, veiledning eller ressurser som bedrer leverandørers mulighet til å levere på Kremmerhuset sine krav. Vi ønsker en innkjøpspraksis som styrker, ikke undergraver, våre leverandørers mulighet til å levere på våre krav.

Aktsomhetsvurderinger
Vi kan og skal medvirke til at lokale arbeidsforhold utvikler seg i riktig retning. Kremmerhuset skal gjennomføre risikokartlegginger av negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø, og stanse, forebygge og redusere slik påvirkning. Tiltakene overvåkes og vurderes effekten av, og kommuniseres til de berørte. Der våre aktiviteter forårsaker eller medvirker til negativ påvirkning skal vi stanse denne aktiviteten, og vi eller vår leverandør være ansvarlig for gjenoppretting av skaden. Som heleid datterselskap av Dalema forholder Kremmerhuset seg til konsernets føringer og overordnede policy for aktsomhetsvurderinger.

Antikorrupsjon
Kremmerhuset, inkludert alle ansatte, skal aldri tilby eller motta ulovlige eller urettmessige pengegaver eller andre godtgjørelser for å oppnå forretningsmessige eller private fordeler for egen del eller fordeler for kunder, agenter eller leverandører.

Land under handelsboikott              
Kremmerhuset, inkludert våre leverandører og samarbeidspartnere, skal unngå forretningsforbindelser som har aktiviteter i land som er pålagt handelsboikott av FN og/eller norske myndigheter.

Fri fagorganisering og arbeiderepresentasjon             
Kremmerhuset støtter opp om retten til fri fagorganisering og andre former for demokratisk valgt arbeiderrepresentasjon. Vi skal involvere arbeiderrepresentanter og andre relevante interessenter i vårt arbeid med ansvarlig forretningspraksis.

KRAV TIL FORHOLD I LEVERANDØRKJEDEN       

En viktig forutsetning for en ansvarlig forretningsdrift er å ha gode prinsipper for utviklingen av vår leverandørkjede.

Alle våre leverandører og samarbeidspartnere skal:

 • Følge våre retningslinjer for leverandører, herunder denne policyen, våre etiske retningslinjer (Code of Conduct) og våre kravspesifikasjoner på produkt.
   
 • Forsikre seg om at eventuelle underleverandører bakover i distribusjonskjeden, som benyttes i forbindelse med leveranser av varer til Kremmerhuset, også opptrer i samsvar med disse.
   
 • Jobbe aktivt med aktsomhetsvurderinger, og vise vilje og evne til kontinuerlig forbedring med hensyn på mennesker, samfunn og miljø.
   
 • På oppfordring fra Kremmerhuset kunne redegjøre for hvordan de selv, og ev. underleverandører, oppfyller kravene som vi stiller til leverandør og produkt.
   
 • Vise vilje og tillate at Kremmerhuset kan gjennomføre kartlegginger hos leverandør for å undersøke etterlevelse av retningslinjer.
   
 • For leverandører med produksjonsenheter i risikoland* skal disse ha en gyldig revisjon i amfori BSCI, med resultat C eller bedre. Alternativt kan en gyldig SMETA 4-pillar revisjon med tilfredsstillende resultat godtas, eller en SA 8000 sertifisering. Det er ønskelig at alle leverandører til Kremmerhuset er sertifisert i henhold til ISO 14001 eller andre miljøstandarder, og ISO 9001 eller andre kvalitet-/produkttrygghetsstandarder, men dette er ikke et absolutt krav. 
   
 • Unngå handelspartnere som har aktiviteter i land som er pålagt handelsboikott av FN og/eller norske myndigheter.

Leverandører som, etter gjentatte henvendelser eller forsøk, ikke evner eller viser vilje til å imøtekomme våre minimumskrav til ansvarlig produksjon, avslutter vi samarbeidet med.

*Kremmerhuset benytter amfori sitt klassifiseringssystem for risikoland.

Personvern    |    ©Kremmerhuset    |    Levert av: Frontkom