Favoritter

Store selector

place Velg din butikk

User menu

Reservation cart

Sikkerhetsdatablad for duftlys Magnolia & Sandalwood


 

Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)


AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG AV
SELSKAPET / FORETAKET    
    Utgitt dato    08.09.2020    
 
Revisjonsdato    04.11.2020    
    1.1. Produktidentifikator        
    Kjemikaliets navn    DUFTLYS Magnolia & Sandalwood    
    Artikkelnr.    7071100757203    

1.2.    Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes
Duftlys

1.3.    Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

 
1.4.    Nødtelefonnummer
 


Telefon: 22 59 13 00 Beskrivelse: Giftinformasjonen
 

 AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON    
2.1.    Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen
 
Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.


2.2.    Merkingselementer

 
2.3.    Andre farer
PBT / vPvB    
 


Ikke relevant.
 

 AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER    
3.2. Stoffblandinger

Komponentnavn
Paraffinvoks(petroleum) , hydrogenbehandlet    Identifikasjon    Klassifisering CAS-nr.: 64742-51-4
EC-nr.: 265-154-5    Innhold 99 %    Noter 6
Linalool    CAS-nr.: 78-70-6    Skin Irrit. 2; H315
EC-nr.: 201-134-4    Eye Irrit. 2; H319
Indeksnr.: 603-235-00-2    Skin Sens. 1B; H317    > 0,1 < 0,15 %    
2-(4-tertbutylbenzyl)    CAS-nr.: 80-54-6    Acute Tox. 4; H302    > 0,1 < 0,15 %    
propionaldehyd    EC-nr.: 201-289-8    Skin Irrit. 2; H315        
Skin Sens. 1B; H317        
Repr. 2; H361        
Aquatic Chronic 2; H411        
Delta-1-(2,6,    CAS-nr.: 57378-68-4    Acute Tox. 4; H302    > 0,01 < 0,04 %    
6-trimetyl-3-sykloheksen-1-yl)    EC-nr.: 260-709-8    Skin Irrit. 2; H315        
-2-buten-1-on    Eye Irrit. 2; H319        
Skin Sens. 1A; H317        
Aquatic Acute 1; H400;        
M-faktor 1        
Aquatic Chronic 1; H410;        
M-faktor 1        
d-limonen    CAS-nr.: 5989-27-5    Flam. Liq. 3; H226    < 0,04 %    2
EC-nr.: 227-813-5    Skin Irrit. 2; H315        
Indeksnr.: 601-029-00-7    Skin Sens. 1; H317        
Aquatic Acute 1; H400        
Aquatic Chronic 1; H410        
alfa-cedren    CAS-nr.: 469-61-4    Asp. Tox. 1; H304
EC-nr.: 207-418-4    Aquatic Acute 1; H400;
M-faktor 10
Aquatic Chronic 1; H410; M-faktor 10    < 0,04 %    
2Stoff med hygienisk grenseverdi
6Stoff oppgitt for å gi ytterligere informasjon

 
 AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK    
4.1.    Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generelt    Nødtelefon: se avsnitt 1.4.
Innånding    Frisk luft, ro og varme. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.
Hudkontakt    Fjern tilsølt tøy. Vask huden grundig med såpe og vann. Etter kontakt med smeltet produkt avkjøles huden hurtig. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.
Øyekontakt    Lite relevant. Skyll straks med rikelige mengder vann eller øyeskyllevann i inntil 10 minutter. Ved lengre tids skylling, anvend lunkent vann for å unngå skade på øyet. Kontakt lege hvis ubehaget vedvarer.
Svelging    Lite relevant. Skyll munnen. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.
4.2.    De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

4.3.    Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig
Annen informasjon    Symptomatisk behandling. Ingen spesifikk informasjon fra produsent.

 AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK    
5.1.    Slokkingsmidler


Bruk ikke samlet vannstråle.

5.2.    Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Brann- og eksplosjonsfarer    Kjemikaliet er ikke klassifisert som brannfarlig.
Farlige forbrenningsprodukter    Kan inkludere, men er ikke begrenset til: Karbondioksid (CO2). Karbonmonoksid
    (CO). Uspesifiserte organiske forbindelser.
5.3.    Råd til brannmannskaper

Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann.

 AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP    
6.1.    Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner
 
6.2.    Forsiktighetsregler med hensyn til miljø
Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn.


6.3.    Metoder og materialer for oppsamling og rensing

6.4.    Henvisning til andre avsnitt
Andre anvisninger    Se også avsnitt 8 og 13.

 AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING    
7.1.    Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Håndtering    Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk angitt verneutstyr, se avsnitt 8. Unngå søl og kontakt med huden og øynene. Unngå innånding av damper. Personer som lett får allergiske reaksjoner bør ikke håndtere produktet.
Beskyttelsestiltak    
Råd om generell yrkeshygiene    Det må ikke spises, drikkes eller røykes under arbeidet. Vask hendene etter hvert skift og før spising, røyking eller bruk av toalett. Vask tilsølte klær før de brukes.
7.2.    Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Betingelser for sikker oppbevaring
Råd angående samlagring    Oppbevares adskilt fra næringsmidler.

7.3.    Særlig(e) sluttanvendelse(r)

 AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR    
8.1.    Kontrollparametrer

Komponentnavn    Identifikasjon    Grenseverdier    Norm    år
d-limonen    CAS-nr.: 5989-27-5    8 timers grenseverdi: 25 ppm
8 timers grenseverdi: 140 mg/m³
Grenseverdier, bokstav
Bokstavkoder: A
Kontrollparametere, kommentarer    Forklaring av anmerkningene:
A = Kjemikalier som skal betraktes som at de fremkaller allergi eller annen overfølsomhet i øynene eller luftveier, eller som skal betraktes som at de
 

 

8.2.    Eksponeringskontroll

Forholdsregler for å hindre eksponering
 
Tekniske tiltak for å hindre eksponering


Øye- / ansiktsvern
 

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Personlig verneutstyr skal være CE-merket og bør velges i samarbeid med leverandøren av slikt utstyr. Det anbefalte verneutstyret og de angitte standardene er veiledende. Standarder skal være av nyeste versjon.
Risikovurdering av den aktuelle arbeidsplassen/-operasjonen (faktisk risiko) kan medføre andre vernetiltak. Verneutstyrets egnethet og slitestyrke vil avhenge av bruksområde.

Beskrivelse: Normalt ikke nødvendig.
 

Håndvern

 
Hudvern
 


Beskrivelse: Normalt ikke nødvendig.
 

Åndedrettsvern


Passende miljømessig eksponeringskontroll
Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn.

 AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER    
9.1.    Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper


Blågrå


Kommentarer: Ikke relevant.


Kommentarer: Ikke angitt av produsenten.


Kommentarer: Ikke angitt av produsenten.
 
Kommentarer: Ikke angitt av produsenten.


Kommentarer: Ikke angitt av produsenten.


Medium: Vann Kommentarer: Uløselig.


Kommentarer: Produktet er ikke selvantennelig.


Kommentarer: Ikke angitt av produsenten.


Ikke klassifisert som oksiderende.

9.2.    Andre opplysninger

Andre fysiske og kjemiske egenskaper

 AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET    

10.1. Reaktivitet    
Reaktivitet        Ingen forventet reaktivitetsfare.
10.2. Kjemisk stabilitet
Stabilitet    

Kjemikaliet er stabilt ved de angitte lagrings– og bruksbetingelsene.
10.3.    Risiko for farlige reaksjoner
Risiko for farlige reaksjoner    Ingen farlige reaksjoner er kjent.

10.4.    Forhold som skal unngås

10.5.    Uforenlige materialer
Materialer som skal unngås    Ikke angitt av produsenten.

10.6.    Farlige nedbrytningsprodukter

 AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER    
11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger
 
Øvrige helsefareopplysninger

Vurdering av akutt toksisitet, klassifisering
Vurdering hudetsende / hudirriterende, klassifisering
Vurdering øyeskade / øyeirritasjon, klassifisering
Vurdering av luftveissensibilisering, klassifisering    Kriteriene for klassifisering kan på grunnlag av de foreliggende data ikke anses for å være oppfylt.
Kriteriene for klassifisering kan på grunnlag av de foreliggende data ikke anses for å være oppfylt.
Kriteriene for klassifisering kan på grunnlag av de foreliggende data ikke anses for å være oppfylt.
Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt.
Vurdering av hudsensibilisering, klassifisering    Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt.
Kjemikaliet inneholder små mengder allergifremkallende stoff som kan utløse allergi hos sensitive personer.
Vurdering av arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller, klassifisering    Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt.
Vurdering kreftfremkallende egenskaper, klassifisering    Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt.
Vurdering av reproduksjonstoksisitet, klassifisering    Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt.
Vurdering av spesifikk målorgantoksisitet - enkelteksponering, klassifisering    Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt.
Vurdering av spesifikk målorgantoksisitet - repeterende eksponering, klassifisering    Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt.
Vurdering av aspirasjonsfare, klassifisering    Kriteriene for klassifisering kan på grunnlag av de foreliggende data ikke anses for å være oppfylt.
Symptomer på eksponering
Lite relevant eksponeringsvei. Svelging av kjemikaliet kan gi ubehag i mage/tarm.

Innånding av damp fra varmt kjemikalie kan irritere luftveiene.


 AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER    

12.1. Giftighet    
Økotoksisitet    Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
    Testdata ikke tilgjengelig fra produsent.
 
12.2.    Persistens og nedbrytbarhet
Det finnes ingen data om kjemikaliets nedbrytbarhet.


12.3.    Bioakkumuleringsevne

Bioakkumuleringsevne, vurdering    Forventes ikke å bioakkumulere.
12.4. Mobilitet i jord    
Mobilitet        Uløselig i vann.

12.5.    Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
Ikke relevant.


12.6.    Andre skadevirkninger
Økologisk tilleggsinformasjon    Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn.

 AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING    
13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Må ikke helles i avløp.

 AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER    

Farlig gods        Nei
14.1. FN-nummer    
Kommentarer    Ikke farlig i forbindelse med transport under UN, IMO, ADR/RID og IATA/ICAO
    regler.
14.2.    FN-forsendelsesnavn

14.3.    Transportfareklasse(r)
Kommentarer    Ikke relevant.

14.4.    Emballasjegruppe
 
14.5.    Miljøfarer
Marin forurensning    Nei

14.6.    Særlige forsiktighetsregler ved bruk

14.7.    Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket
Bulktransport (ja / nei)    Nei

 AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK    
15.1.    Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Referanser (Lover/Forskrifter)    Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger
    (CLP) av 16.06.2012 med senere endringer.
    Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier
    (REACH-forskriften) av 30. mai 2008 med senere endringer.
    Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), 01.06.2004
    nr. 930, med endringer.
    FOR 2009-04-01 nr 384: Forskrift om landtransport av farlig gods med senere
    endringer, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
    FOR-2015-05-19-541: Forskrift om deklarering av kjemikalier til produktregisteret
    (deklareringsforskriften) av 01.06.2015 med senere endringer.
Deklarasjonsnr.    637296
15.2.    Vurdering av kjemikaliesikkerhet

 AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER    
Informasjonen i dette dokument skal gjøres tilgjengelig for alle som håndterer kjemikaliet.

Sikkerhetsdatablad fra leverandør datert: 28.01.2019.
 

Avsnitt som er endret fra forrige versjon: 2,3,7-9,15,16


2
 

Personvern    |    ©Kremmerhuset    |    Levert av: Ny Media AS